Szkolenia oraz doradztwo leasingowe

LEASING

SZKOLENIE I DORADZTWO

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratora Danych Osobowych (ADO)

LOCANDIS Aleksandra Chrzanowska

 

LOCANDIS Aleksandra Chrzanowska z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 414/3 („LOCANDIS”) informuje, że wobec pozyskania od Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”), LOCANDIS stała się i pozostaje administratorem tak pozyskanych danych osobowych.

 Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod poniższym adresem:

Warszawa (03-994), ul. Wał Miedzeszyński 414/3 adres e-mail: locandis@onet.eu.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia Umową

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez LOCANDIS obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Cele przetwarzania

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, LOCANDIS przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celu przygotowania oferty i przedstawienia oferty

2) w celu zawarcia i realizacji Umowy

3) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych bezpośrednio lub pośrednio z Umową

4) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych

5) w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOCANDIS w tym wynikających z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji

Okres przez który dane będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:

1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub

2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Odbiorcy danych

Pozyskane od Państwa dane osobowe są powierzane innym niż LOCANDIS podmiotom w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej tj. podmiotom świadczącym usługi rachunkowe na rzecz LOCANDIS a ponadto udostępniane podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne do podjęcie działań, którymi są Państwo zainteresowani np. uzyskanie oferty, zawarcie umowy o współpracę.

Udostępnienie danych osobowych innych osób

W przypadku, gdy udostępniają Państwo do LOCANDIS dane osobowe Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, jesteście Państwo upoważnieni do poinformowania tych osób o tym, że LOCANDIS jest administratorem ich danych osobowych, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej oraz do przekazania im wszelkich informacji określonych powyżej i przysługujących osobom fizycznym prawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych a także o tym, że klauzula informacyjna zawierająca te informacje jest również dostępna na stronie www.locandis.pl

 

 

Strona główna

NASZA OFERTA OBEJMUJE

  • Szkolenia leasingowe dla przedsiębiorców, Banków, firm leasingowych/CFM
  • Szkolenia z zakresu: leasing w dotacjach UE
  • Doradztwo leasingowe
  • Wnioski o dotacje UE

CO NAS WYRÓŻNIA

  • Prowadzimy najlepsze szkolenia leasingowe
  • Program szkoleń oparty jest na praktycznej wiedzy popartej ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w branży leasingowej
  • Na każdym szkoleniu podajemy wiele przykładów z zastosowania w praktyce